ปิด
 

ไม่พบผลการค้นหาคำว่า "" กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

 

โกลเด้นแลนด์โชว์ผลงานเทิร์นอะราวด์บริษัทกลับมาเป็นกำไรเร็วกว่าเป้า 1 ปี ดันพอร์ทโตกว่า 100% หลังควบรวมเคแลนด์เสริมทัพแนวราบครบทุกเซ็กเมนต์

e

20 January 2015

โกลเด้นแลนด์เปิดเผยผลงานปี 57 มีกำไรถึงไตรมาส 3 แล้วกว่า 369 ล้านบาท พร้อมคาดการณ์รายได้รวมทั้งปี 3,800 ล้านบาท ประสบความส าเร็จเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ ดันบริษัทโต 138% พร้อมจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ร่วมกับยูนิเวนเจอร์ คาดการณ์รายได้ปี 58 สูงถึง 8,000 ล้านบาท หลังควบรวมเคแลนด์พร้อมลุยทุกเซ็กเม้นต์กลายเป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์กว่า 20,000 ล้านบาท

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (โกลเด้นแลนด์ หรือ GOLD) เปิดเผยผลการด าเนินงานตามแผนบันไดทองสามขั้น (2556-2558) เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พลิกฟื้นกลับมาท าก าไรก่อนเป้าหมาย ซึ่งเดิมตั้งเป้าว่าจะกลับมาท าก าไรในปี 2558 โดยในไตรมาส 3 ของปี 2557 สามารถท าก าไรได้ถึง 369.36 ล้านบาท เทียบกับผลประกอบการของปี 2556 ที่มีการขาดทุน 454 ล้านบาท นับเป็นการพลิกฟื้นกลับมาท าก าไรหลังจากขาดทุนต่อเนื่องกว่า 6 ปี ทั้งนี้คาดการณ์ว่ารายได้ทั้งปี 2557 จะมีรายได้ประมาณ 3,800 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 มีรายได้ 1,594 ล้านบาท เป็นการเติบโตกว่า 138%

บริษัทใช้กลยุทธ์ส าคัญ คือ การจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REIT) โดยการน าอาคารสารทรสแควร์และอาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอาคารส านักงานที่มียุทธศาสตร์ที่ตั้งโดดเด่นเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS ตั้งอยู่ใจกลางศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) มีบริษัทชั้นน าระดับโลกให้ความไว้วางใจเลือกเช่าพื้นที่ อีกทั้งยังมีอัตราค่าเช่าอยู่ในล าดับต้นของประเทศทั้ง 2 อาคาร และมีโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center – For Your Inspiration Workplace) หัวมุมถนนรัชดาภิเษก-พระราม 4 ที่มีก าหนดแล้วเสร็จในปี 2559 ซึ่งจะท าให้มีรายได้จากโครงการเชิงพาณิชย์เพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้บริษัทยังคงเดินหน้าขายสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถจ าหน่ายออกได้หมดในปี 2558 ได้แก่ โครงการสนามกอล์ฟ พาโนราม่า เขาใหญ่ และที่ดินติดทะเล จ.กระบี่ ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 900 ล้านบาท โดยจะน ารายได้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์และแนวราบตามแผนของบริษัท

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอ านวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (โกลเด้นแลนด์ หรือ GOLD) กล่าวว่า “การได้มาซึ่ง บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากัด (มหาชน) หรือ เคแลนด์ ท าให้พอร์ทการพัฒนาโครงการแนวราบของบริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดด ท าให้ทรัพย์สินของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 20,774 ล้านบาท จากเดิม 12,580 ล้านบาทในปี 2557 และคาดการณ์ว่ารายได้ปี 2558 จะเพิ่มเป็น 8,000 ล้านบาท ซึ่งจะเติบโตเป็น 111% จากรายได้ 3,800 ล้านบาท ในปี 2557 ความท้าทายต่อไปของบริษัทจึงไม่ได้อยู่ที่การพลิกฟื้นผลประกอบการให้เป็นก าไรอีกต่อไป แต่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายใหม่ในการเติบโตสู่การเป็นผู้น าอสังหาริมทรัพย์ 5 อันดับแรกของประเทศภายในปี 2561 โดยคาดการณ์ว่าบริษัทจะมียอดขายรวมประมาณกว่า 30,000 ล้านบาทในอีก 4 ปีข้างหน้า”
นายแสนผิน สุขี กรรมการผู้จัดการใหญ่ โกลเด้นแลนด์ เรสซิเด้นซ์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในเครือของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (โกลเด้นแลนด์ หรือ GOLD) เปิดเผยว่า “ส าหรับแผนการเปิดโครงการนั้น ในปี 2558 บริษัทเตรียมเปิดขายโครงการใหม่อีก 13 โครงการ ซึ่งแบ่งเป็น ไตรมาสที่ 1 จ านวน 2 โครงการ ไตรมาสที่ 2 จ านวน 5 โครงการ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 5 โครงการ และไตรมาสที่ 4 จ านวน 1 โครงการ โดยเมื่อรวมกับโครงการของเคแลนด์แล้ว จะท าให้บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายและก่อสร้างมากถึง 33 โครงการ นับเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดที่สร้างความท้าทายให้กับทีมงานเป็นอย่างมาก โดยในปีนี้บริษัทได้เตรียมงบประมาณซื้อที่ดินไว้ที่ 2,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการกับจ านวนโครงการดังกล่าว”

นายแสนผิน กล่าวต่อว่า “ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ ผู้บริโภคกลุ่มตลาดไฮเอนด์มีฐานะค่อนข้างดี จึงมีแนวโน้มในการต้องการสินเชื่อน้อยกว่าผู้ทีมีฐานะทางการเงินระดับกลาง แม้จะมีอัตราดอกเบี้ยที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตก็จะส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อของตลาดกลุ่มนี้น้อยกว่า เนื่องจากใช้เงินสดในการซื้อเป็นส่วนใหญ่ขณะที่บริษัทยังมองเห็นปัจจัยบวกด้านที่ส่งผลโดยตรงถึงอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ได้แก่ อัตราการเพิ่มของราคาวัสดุก่อสร้างคงที่ การลดลงของราคาน ้ามันท าให้ต้นทุนการด าเนินงานลดลง อัตราการเปิดตัวคอนโดมิเนียมชะลอตัวและโครงการที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่มีราคาสูงเกินกว่ากลุ่มระดับกลางจะสามารถซื้อได้”

“หลังจากได้ควบรวมเคแลนด์เข้ามาแล้ว จะท าให้บริษัทมีสินค้าที่ตอบสนองได้ครบทุกกลุ่มในตลาดตั้งแต่ระดับกลาง-ไฮเอนด์ ที่มีระดับราคาตั้งแต่ 2-20 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งบริษัทได้ตั้งเป้าหมายรายได้จากการพัฒนาโครงการแนวราบในปี 2558 ไว้ที่ 7,280 ล้านบาท ซึ่งจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก 200% จากปีที่แล้วที่มีรายได้จากโครงการแนวราบที่ 2,300 ล้านบาท โดยมองว่าการควบรวมกับเคแลนด์นั้นมีข้อดีในการพัฒนาโครงการ ดังนี้ 1.เป็นการเพิ่มเซ็กเม้นต์ใหม่ที่ประหยัดงบประมาณเพื่อสร้างแบรนด์ เนื่องจากโครงการของเคแลนด์เป็นที่รู้จักในท้องตลาด 2.ทุ่นเวลาในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ทันต่อโอกาสในการพัฒนาโครงการในภาวะตลาดปัจจุบัน ซึ่งการควบรวมนี้จะท าให้บริษัทมีทีมงานที่มีศักยภาพพร้อมเข้าท างานในทันที 3.บริษัทจะมีสินค้าตอบโจทย์ทุกตลาดที่นอกจากจะรองรับการเติบโตก้าวกระโดดยังช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจผันผวนจากปัจจัยภายนอกได้อีกด้วย” นายแสนผิน กล่าวทิ้งท้าย

Copyright © 2016-2020, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.