ปิด
 

ไม่พบผลการค้นหาคำว่า "" กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

 
ภาพรวมองค์กร

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการเชิงที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชยกรรมที่มีมาตรฐานชั้นนำ สำหรับ โครงการเชิงที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ภายใต้แบรนด์ที่หลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับราคา ส่วนโครงการเชิงพาณิชยกรรม ประกอบด้วยอาคารสำนักงานให้เช่า โรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ตั้งอยู่ในใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ที่เพิ่มคุณภาพชีวิตของลูกค้าและมอบสิ่งดีๆ แก่สังคม ผ่านการพัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อก้าวขึ้นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5 อันดับแรกของประเทศไทยภายในปี 2565


ประวัติความเป็นมา

โกลเด้นแลนด์ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีมาตรฐานชั้นนำในเมืองไทย จากการพัฒนาที่ต่อเนื่องของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ การพาณิชย์ การโรงแรม และที่อยู่อาศัยใจกลางกรุงเทพฯ ที่มีคุณภาพสูง จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยของโกลเด้นแลนด์จึงเป็นการยกระดับความเป็นเลิศ เหนือความคาดหมายให้กับกลุ่มลูกค้าตลอดจนการสร้างสรรค์มูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของเรา

โกลเด้นแลนด์ได้สร้างเอกลักษณ์จากการสร้างสรรค์คุณภาพ ความซื่อสัตย์ ความแม่นยำ ตลอดจนความรู้ที่สั่งสมมาเพื่อลูกค้า ด้วยการคำนึงถึงรูปแบบที่ โดดเด่นและความใส่ใจในรายละเอียดในแต่ละโครงการ ทำให้โกลเด้นแลนด์เป็นที่ ยอมรับและประสบความสำเร็จในตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างสูง เราได้มุ่งสู่ อนาคตด้วยความมั่นใจและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน นั่นคือการรังสรรค์มรดกที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ให้กับกรุงเทพฯ วันนี้ และต่อๆ ไป

บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2521 ในฐานะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หลังจากความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า บริษัทฯ ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทฯ มหาชนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537


พันธกิจ

ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5 อันดับแรกของประเทศไทย โดยการเป็นบริษัท
ผสมผสานระหว่างการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อยู่อาศัยและพาณิชย์ ภายในปี 2563


พันธมิตรทางธุรกิจ

เพื่อสนองตอบนโยบายพื้นฐานของเรา ในการสร้างความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถบรรลุมาตรฐานสูงสุดในการดำเนินงาน เราจึงแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงและความเป็นมืออาชีพ พร้อมประสบการณ์และมีความชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างดี ซึ่งพันธมิตรธุรกิจ 3 รายของเราได้แก่ ดิ แอสคอท กรุ๊ป, แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล และดับบลิว โฮเต็ล


ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการภายใต้ หลักการของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีส่วนพัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายหลักดังต่อไปนี้


การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในหลักการด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง เป็นรูปธรรม โดยบริษัทฯ ได้ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในส่วนของพนักงาน บริษัทฯ กำหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ การทำงาน ด้วยความตระหนักว่าพนักงานเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงาน อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยสาเหตุหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ ปฏิบัติงาน รวมไปถึงให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงในการแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัล และการลงโทษทางวินัยด้วยความสุจริต

บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน และสวัสดิการ พนักงานที่ชัดเจนผ่านคู่มือพนักงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลักประกันสุขภาพ และหลักประกันชีวิตของพนักงาน ตลอดจนไม่เปิดเผย หรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของพนักงานทั้งในเรื่องการจ้างงานและ ข้อมูลด้านการรักษาพยาบาล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ไปพร้อมๆ กับการเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นการแสดงถึงความ รับผิดชอบต่อสังคมและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการสนับสนุนและ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาความรู้ความสามารถ ของพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นคงและความเติบโตในสายงาน โดยให้โอกาสพนักงานในการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริม ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน และการ พัฒนาบริษัทฯ การทำงานของพนักงานถูกกำหนดให้อยู่ในสภาพแวดล้อม ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาสิ่งอำนวย ความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการ ทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้มี ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ ในการทำงานอย่างสูงสุด

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร แสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและ กำหนดวิธีการแก้ไข โดยช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับตัวแทน ของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความเข้าใจอันดีในองค์กร

บริษัทฯ ได้รณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานในบริษัทฯ ให้ยึดถือ และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และส่งเสริมให้พนักงานได้ดำเนิน ชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทำงานอย่างมีสมดุล มีการจัดตั้งหน่วยงาน ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันในองค์กร การมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ ต่อสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจรรมโยคะ ในสำนักงาน การให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายด้วยการวิ่งและปั่นจักรยาน การจัดกิจกรรม Run for GOLD การนั่งสมาธิ การจัดกิจกรรมสวดมนต์ การให้ความรู้ด้านการออมเงิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรในการ พัฒนาตนเองทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพใจนอกเหนือจากการดูแลพนักงานในบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังให้ ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตแรงงานของคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจร่วมกัน เช่น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัทฯ ได้จัดหาบริเวณสำหรับการสร้าง บ้านพักคนงานที่ใกล้กับสถานที่ก่อสร้าง เพื่อสะดวกในการเดินทางและ ลดปัญหาการจราจรจากการขนส่งแรงงาน และมีการสำรวจสภาพความ เป็นอยู่ของแรงงานในที่พักคนงานเป็นประจำ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไข ร่วมกับคู่ค้าในกรณีที่พบปัญหา


การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัทฯ ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการส่งถ่ายนโยบายนี้ ไปยังบริษัทย่อยผู้เป็นเจ้าของและผู้พัฒนาอาคารสำนักงาน สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซึ่งได้รับรางวัล LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ระดับ GOLD ในปี 2556 จาก The U. S. Green Building Council (USGBC) โดยรางวัล LEED เป็นมาตรฐานอาคารเขียว ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ แสดงให้เห็นว่าอาคารมีลักษณะการ ออกแบบและการก่อสร้างที่ยั่งยืน (Sustainable Design & Sustainable Construction) รวมถึงการก่อสร้างตามลักษณะของการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน-ไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุของโลกร้อน ทั้งนี้ ลักษณะการออกแบบและ การก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อาคาร ในปัจจุบันไปตลอดจนอายุการใช้งานของอาคาร

นอกจากนั้น อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ยังได้รับ รางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานจากเวที Thailand Energy Awards 2014 และ ASEAN Energy Awards 2014 ในปี 2557 จากการพิจารณาว่า อาคารถูกสร้างขึ้นโดยมีการออกแบบ การจัดการ การวางแผนการก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง การพิจารณาเรื่องการจัดการหลังการก่อสร้าง การติดตั้งนวัตกรรมอันจะ ช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างคุ้มค่า และลด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้ใช้อาคารตระหนักถึงความสำคัญ ของสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับโครงการที่พักอาศัยแนวราบ บริษัทฯ ได้วางกรอบและ แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้สามารถลดผลกระทบจากการก่อสร้างและ วางแนวทางแก้ไขในกรณีเกิดปัญหาไว้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่ากระบวนการดำเนินงานในการพัฒนาโครงการนั้นมีผลกระทบ ต่อภายนอกหลายมิติด้วยกัน นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับ การรับทราบปัญหาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบบริเวณ โครงการ โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานที่คอยให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจ รับฟังปัญหาจากผู้อยู่อาศัยโดยรอบเพื่อนำมาวิเคราะห์ และหาแนวทาง แก้ไขร่วมกัน
กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทฯ ไม่เพียงจะให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท แต่บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการมอบโอกาสให้แก่สังคมรอบข้าง เพื่อนำไปสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

GOLD Giving โกลเด้นแลนด์พาน้องท่องเที่ยว
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนในต่างจังหวัดที่จะได้รับ ความรู้ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนที่จะนำไปประกอบ อาชีพในอนาคต บริษัทฯ ได้พาเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มาเยี่ยมชม โครงการที่อยู่อาศัยของบริษัท โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พาชมโครงการ อธิบายขั้นตอนการดำเนินการ ให้ความรู้ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม โดยในระหว่างโครงการ บริษัทฯ ได้พาเยาวชนไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ทางวัฒนธรรมต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาและภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย
นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือพนักงานในการมาดูแล เยาวชนตลอดระยะเวลาที่มาทัศนศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน มีจิตอาสาและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมGOLD Giving บริจาคถุงผ้าและเครื่องเขียน
เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในชนบทห่างไกล บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มอบถุงผ้า สมุดและเครื่องเขียนให้กับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อบริจาคต่อไปให้กับนักเรียนในชนบทห่างไกลผ้าป่าเพื่อการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา แก่เยาวชน บริษัท โกลเด้นแลนด์ เรสซิเด้นซ์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านดอนสง่า อำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพันธมิตรทางธรุกิจร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อหารายได้สร้างห้องสมุด และจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้นักเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนดีเด่น“ปันกัน” @ สาทรสแควร
เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนที่ขาดโอกาส ทางอาคารสาทร สแควร์ บริหารงานโดยบริษัทย่อยของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับมูลนิธิยุวพัฒน์ จัดให้มีร้านปันกัน มาจำหน่ายสินค้า และตั้งกล่องรับปัน สำหรับรับบริจาค สิ่งของสภาพดีเพื่อนำไปจำหน่ายและนำรายได้ดังกล่าวมาเป็นทุน การศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดโอกาส

Sathorn Square Vertical Fun Run 2015
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานออฟฟิศในกรุงเทพฯ หันมาใส่ใจ การออกกำลังกายให้เป็นลักษณะนิสัย ทางอาคารสาทร สแควร์ บริหารงาน โดยบริษัทย่อยของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมการวิ่งแนวราบ 2 กิโลเมตร และขึ้นอาคารสาทร สแควร์ 40 ชั้นขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 โดยบริษัทฯ ได้บริจาคเงินรายได้จากงานนี้ให้แก่มูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อนำไปเป็นทุน การศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสแนวทางเกี่ยวกับ “การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องคอร์รัปชั่น”

ด้วยบริษัทฯ ได้มีความตระหนักถึง และให้ความสำคัญต่อการ ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ บริษัทฯ ได้กำหนด วัฒนธรรมองค์กรในข้อแรก คือ “Good Governance ทำงานอย่างโปร่งใส” เพื่อปลุกจิตสำนึกให้พนักงานได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน ทุกเรื่องอย่างโปร่งใสให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นรูปธรรม

บริษัทฯ มีกระบวนการ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานอย่างชัดเจนในเรื่อง “ความโปร่งใส” เพื่อให้มีความเชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมไปถึงกิจกรรม รูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม โดยเฉพาะนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการใช้กลไกของการตรวจสอบ ภายใน เพื่อการประเมินความเสี่ยงและควบคุมป้องกันการกระทำที่ไม่ถูก กฎหมาย พร้อมกับได้มีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ ทราบ และตระหนักว่าคอร์รัปชั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผิด หลักจริยธรรมอย่างเป็นสากล โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ภายนอก เช่น บริษัทคู่ค้าต่างๆ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เป็นสมาชิกของหอการค้าไทยซึ่งมีนโยบาย ที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนและ เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของหอการค้าไทยเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมทั้งภายในองค์กรและใน ระดับประเทศต่อไป

แนวทางการปฏิบัติ

  • บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • บริษัทฯ จัด ให้มีช่องทางในการสื่อ สารเพื่อ ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ที่มีการแจ้งผ่านช่องทางการสื่อสารเข้ามายังบริษัทฯ
  • เมื่อพนักงานพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่น พนักงานมีหน้าที่จะต้องแจ้ง ผู้บังคับบัญชาทราบ ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน โดยรายละเอียดนโยบายการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่นเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีช่องทางในการ รายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริต คอร์รัปชั่น และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน หากมีข้อเท็จจริง โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจาก การทุจริตเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทาน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน (หากมีการทุจริต) โดยคณะ กรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  • พนักงานต้องงดเว้นการกระทำอันเป็นการแสดงเจตนาว่าทุจริต คอร์รัปชั่น ทั้งกับภาครัฐและเอกชนในเรื่องที่ตนมีหน้าที่ปฏิบัติงานทั้ง ทางตรง และทางอ้อม
  • ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กำหนดบทลงโทษทางวินัย กับพนักงานกรณีเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการปฏิบัติงานไว้ในระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ โดยมีบทลงโทษทางวินัยสูงสุดคือ การเลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ เนื่องจากเป็นการกระทำผิด วินัยร้ายแรงซึ่งพนักงานจะต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติโดยเคร่งครัด
  • นโยบายการให้เงินสนับสนุน หรือการบริจาคใดๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

Copyright © 2016-2020, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.